top of page
תקנון האתר
Term Of Use (meanwhile just in Hebrew)

תנאי שימוש

האתר של סנדלי גיבורים הינו, בין היתר, חנות וירטואלית למכירת המוצרים הרלוונטים של העסק. האתר מופעל ובבעלות "סנדלי גיבורים" ("להלן: "מפעילי האתר" ו/או "סנדלי גיבורים"), ע.מ 037218104 וכל מי שימונו על ידו לשם כך.

הפנייה בתקנון זה הינה בלשון זכר, אך האתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

בכניסה לאתר זה אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש, לכל התקנות והחוקים הרלוונטים וכן אתה מסכים כי הינך אחראי לציית לכל החוקים המקומיים החלים עליו על פי חוקי מדינת ישראל. אם אינך מסכים, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה. התכנים והחומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים וסימני המסחר הרלוונטיים.

האתר מיועד ללמידה על המוצרים באתר ורכישתם באמצעותו. כרגע ניתן לבצע רכישה רק בתחומי ישראל.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחירים הנקובים בכל רגע נתון ולפי שיקול דעתם הבלעדית. כל הזמנה תיכנס לתוקפה לפי המחיר הנקוב ברגע ביצוע ההזמנה ואישור התשלום.

מפעילי האתר לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק, כתוצאה משימוש או הזמנה שבוצעה באתר, לרבות הזמנה שבוטלה, סופקה באיחור או סופק מוצר שגוי. הנ"ל כולל אך לא מוגבל לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין או לצד שלישי. בכל האמור בנושא נזק בשימוש באתר, הגולשים פוטרים את מפעיליו מכל בקשה לפיצוי לרבות, אך לא מוגבל להכנסה, מניעת רווח או עוגמת נפש.

עסקת רכישה באשראי תכנס לתוקפה רק לאחר שמפעיל האתר יקבל מחברת האשראי אישור לביצוע החיוב. היה והתקבלה דחייה מכל סיבה שהיא לביצוע העסקה ע"י חברת האשראי תקבל פנייה משירות הלקוחות ועלייך יהיה להסדיר את התשלום מול חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס או לספק אמצעי תשלום אחר. בכל מקרה, עסקת הרכישה לא תכנס לתוקפה עד לקבלת אישור חברת האשראי.

את התשלום ניתן לבצע בדרכים הבאות:

  • בהזנת כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי הניתנות לסליקה ע"י האתר במעמד ביצוע ההזמנה. ככל שאופציה זו פתוחה.

  • דרך חשבון PAYPALL.

 

לצורך השלמת תהליך הרכישה  ואספקת המוצרים והשירותים המוזמנים בזמן ובמועד הנך נדרשת למלא פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת מגורים וכתובת למשלוח המוצר, דוא"ל מנותר באופן תדיר, טלפון זמין וכדומה. הזנת פרטים אישיים שגויים הינה עבירה פלילית ולמפעילי האתר עומדת הזכות, במידה וישנו חשד, על פי שיקול דעתם, לפנות לרשויות אכיפת החוק למען מיצוי הדין עם עושה העבירה לכאורה.

מפעילי האתר רשאים למנוע גישה או רכישה מכל אחד על פי שיקול דעתם. מניעת השתתפות יכולה לנבוע ממעשים כגון הזנת פרטים אישיים שגויים בזדון, ביצוע מעשה הנועד לפגוע במפעילי האתר או צד ג' כל שהוא, הזמנת מוצר או שירותים לצורך ביצוע עבירה או כדי לסייע או להקל על מעשה מסוג זה, אם השתמשת או ניסית להשתמש בכרטיס שאינו תקף או שאינו בבעלותך. אם עברת בעבר על תנאי תקנון זה. למען הסר ספק, רשימת המעשים הנ"ל הינה קו מנחה בלבד וכאמור עומדת לרשות מפעילי הזכות למנוע את הרכישה מכל אחת, ללא צורך במתן הסבר.

מפעילי האתר מציעים מוצרים למכירה על פי שיקול דעתם הבלעדית ולהם בלבד הזכות להוסיף או לגרוע מוצרים או כמויות ככל העולה על רוחם.

המחירים ייקבעו על ידי מפעילי האתר ואין למי מספקיהם, לקוחותיהם או ספקיהם הזכות להשפיע על מחירים אלו. 

מפעילי האתר מציעים מוצרים למכירה על פי שיקול דעתם הבלעדית ולהם בלבד הזכות להוסיף או לגרוע מוצרים או כמויות ככל העולה על רוחם.

מגוון אפשרויות השילוח מופיעים באתר. במקרה של משלוח עם שליח, ייתכן ומחיר המשלוח ייקבע ע"פ המיקום בארץ. ומידה וזהו המצב הנ"ל יהיה רשום בדף המוצר.

ייתכן והשילוח יבוצע ע"י חברת משלוחים חיצונית. מפעילי האתר פטורים מכל דרישה לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה מפעולות של חברת השילוח. הנ"ל כולל, אך לא מוגבל לנזק לרכוש, למוצר, או עוגמת נפש. היה ותהיה דרישה מסוג זה, האחריות תהיה על חברת השילוח בלבד וכל תביעה תנוהל ישירות בין חברת השילוח לרוכשת ללא מעורבות מפעילי האתר.

לצורך ביצוע הרכישה יידרש הרוכש להשאיר פרטים אישיים אמיתיים למערכת האתר. ללא השלמת מלוא הפרטים לא תחשב העסקה כאילו היא הושלמה. בין הפרטים הנדרשים תידרש כתובת דואר אלקטרוני פעילה אשר מנותרת לפחות אחת לשבוע.

היה והכניס הרוכש פרטים שגויים למערכת בזמן ביצוע ההזמנה, מפעילי האתר אינם אחראים לנזק העלול להיגרם כתוצאה מכך. הנ"ל כולל אך לא מוגבל לניסיון משלוח לכתובת שגויה ומשלוח של מוצר לא מתאים. במידה ועקב הכנסה שגויה של פרטי המשלוח נעשה ניסיון משלוח כושל רשאים מפעילי האתר לדרוש תשלום נוסף בגין המשלוח. סירב הרוכש לשלם על משלוח נוסף, רשאים מפעילי האתר לבטל את ההזמנה ולנקות את דמי המשלוח הנקובים בדף המוצר, ללא כל פיצוי או דרישה לזנק מכל סוג שהוא.

מפעילי האתר שומרים להם את הזכות לאסוף ולעשות שימוש בכל מידע המצטבר משימוש או רכישה באתר תחת מדיניות הפרטיות של האתר.

בכל ביצוע רכישה מחשבי האתר ורישומיו יהוו ראיה לכאורה בכל האמור בביצוע עסקת רכישה.

ניתן לבטל את רכישת המוצר עד 14 יום ממסירתו לרוכש. נדרש לבצע את הנ"ל במייל מול שירות הלקוחות, אולם רק מענה ואישור לנ"ל בכתב יהווה ראיה לביטול העסקה. לכן, על הרוכש להקפיד לקבל הודעה בכתב והאחריות על כך חלה עליה בלבד. על המוצר להיות ארוז באריזתו המקורית. וללא פגמים חיצוניים.

במקרה של ביטול עסקה ע"י הרוכש, שלא כתוצאה מפגם במוצר או עקב אי התאמה בינו לבין הפרטים שהוצגו עליו באתר, יפעלו מפעילי האתר בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, על הרוכש להחזיר את המוצר לכתובת האיסוף העצמי של מוצר כפי שמופיע בעמוד המוצר באתר. כל החזרת מוצר תעשה ע"י תיאום מראש מלבד ויודגש כי ללא תיאום מראש עומדת למפעילי האתר הזכות לסרב לקבל את המוצר בחזרה. בכל מקרה, עומדת למפעילי האתר הזכות לבדוק את המוצר בכדי לוודא שהוא עומד בתנאים להחזרת המוצר. מצאו מפעילי האתר כי המוצר לא הוחזר  במצב הנדרש - עומדת להם הזכות לנקות מההחזר לרוכש, על פי שיקול דעתם. מפעילי האתר יעדכנו את הרוכשת על ממצא מסוג זה תוך שבועיים מיום ההחזרה.

כל תביעה תדון בבית המשפט בחדרה או בכפר סבא בלבד.

מפעילי האתר שומרים את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. עם זאת, התקנון הקובע בנוגע לכל רכישה יהיה זה המפורסם באתר ביום הרכישה.

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל רכישה טרם מועד האספקה ללא כל מתן פיצוי בכל מקרה של כוח עליון כלשהו, העלול להשפיע על עסקת הרכישה. הנ"ל כולל, אך לא מוגבל למלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, תקלות תקשורת גורפות, גיוס מילואים בהיקף נרחב, שביתה או השבתה, כמו גם שינויים בשיעור המס או היטלים החלים על המוצר הנרכש בין מועד ההזמנה למועד האספקה.

מפעילי האתר פועלים בכדי שהאתר לא יכלול וירוסים או מרכיבים אחרים, אשר עלולים להזיק לגולשות או הרוכשות באתר. עם זאת, במקרה של פגיעה מסוג זה, מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות הקשורה בכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי.

יובהר ויודגש כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וכי יתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתמונות באתר לבין המוצר במציאות. בכל מקרה אין לראות באי התאמות מסוג זה כראיה לחוסר התאמה בין תיאור המוצר לבין המוצר שהתקבל בפועל.

מפעילי האתר רשאים לבטל עסקת רכישה היה ונפלה באתר טעות קולמוס מחיר המוצר, תנאי התשלום או תיאורו טרם אספקתו, מבלי שהדבר יחשב הפרת הסכם מצידה

המחירים באתר כוללים מע"מ. דמי משלוח מתווספים במעמד הרכישה.

כל הודעה בדואר רשום שנשלחה לרוכש תחשב שהתקבלה 7 ימים מיום שליחתה.

הערה  חשובה - סנדלי גיבורים אינם סנדלים אורטופדיים ואנו לא מתיימרים לייצר הנעלה אורטופדית כלשהי.

פרטיות

אנחנו מחויבים לשמירת הפרטיות שלכם ועל הפרטים שאתם מספקים לנו בתהליך הרכישה. אנו לא מוכרים, נותנים או מפיצים בכל דרך אחרת את הפרטים לצד שלישי.

מסירת פרטים אישיים של הרוכש לצד שלישי שלא לצורך מימוש ההזמנה יבוצעו אך ורק במקרים הבאים - במקרה של הפרה מהותית של פרטי התקנון, במידה וביצעה או ניסתה הרוכשת לבצע פעולה המנוגדת לדין באמצעות האתר. במקרה ויקבלו מפעילי האתר צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיה האישיים של הרוכשת לצד ג', או בכל מחלוקת או הליך משפטי בינך לבין מפעילי האתר.

זכויות וקניין רוחני

כל זכויות היוצרים, התכנים, סימני המסחר, פטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות באתר זה שייכים לסנדלי גיבורים. השימוש בהם הינו אסור ללא הסכמה מפורשת בכתב מסנדלי גיבורים.

השימוש באתר נועד לביצוע רכישות באתר וקבלת מידע בלבד. ידוע לגולש כי כל המידע באתר והזכויות עליו שייכים למפעילים האתר, ואין להשתמש במידע לשום צורך למעט המטרה למענה הוא נועד ולשימוש פרטי בלבד. בכל מקרה, אין להעתיק, לשכפל או לפרסם מידע מהאתר. כל הזכויות על הקניין הרוחני שייכות למפעילי האתר.

שימוש נאות

אתה מסכים להשתמש באתר רק למטרות חוקיות, ובדרך שלא מפרה את זכויותיהם של אנשים אחרים או מגבילם או מעכבם בכל הקשור לשימוש ולהנאה שלהם באתר. התנהגות אסורה כוללת הצקה או גרימת מצוקה או אי נעימות/נוחות למשתמשים אחרים, שידור של תוכן מגונה או פוגעני או שיבוש הדיאלוג בתוך האתר. אין להשתמש באתר שלנו כדי לשלוח תקשורת מסחרית לא רצויה. אין להשתמש בתוכן באתר שלנו למטרות שיווקיות כלשהן, ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

בכל מקרה, המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים בלתי חוקיים, ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולה בלתי חוקים, ו/או תכנים בעלי אופי של השמצה, פגיעה אישית, הטרדה הסתה ו/או תכנים אשר נועדו לפגוע או לגרום נזק לאתר או לפעילות האתר ו/או תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או תכנים המנוגדים לחוק לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטת.

הגבלת הגישה

אנו עשויים בעתיד צריך להגביל את הגישה לחלקים (או לכל) של האתר שלנו ושמורות לנו הזכויות המלאות לעשות כן. אם בשלב כלשהו, ​​אנו מספקים לך שם משתמש וסיסמה כדי לאפשר לך לגשת לאזורים המוגבלים של האתר שלנו, עליך לוודא כי גם שם המשתמש וגם הסיסמה שלך נשמרים בסוד.

הרשאות

אתה מסכים כי על ידי ביצוע רכישה באתר זה או על ידי הפיכת שותף של אתר זה, כי תקבל תקשורת דוא"ל שונה, לרבות, אך לא רק, פרטי הזמנה, ידיעונים והודעות. אתה גם מבין כי למעט הודעות דוא"ל ישירות לגבי ספציפי הזמנה ספציפית, יש לך את היכולת להסיר את עצמך מן קבלת תקשורת כזו בכל עת, בדרך כלל באמצעות קישור בתחתית הדוא"ל, בהתאם.

תיקונים בתקנון

סנדלי גיבורים עשויה לשנות מעת לעת את המונחים לעיל ולכן אתה צריך לבדוק את זה באופן שוטף. המשך השימוש באתר שלנו ייחשב כהסכמה של התנאים המעודכנים או המתוקנים. אם אינך מסכים לשינויים, עליך להפסיק להשתמש באתר שלנו באופן מיידי. אם אחד מתנאים אלו נקבע כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הוא ימחק ואת האחרים נמשיך לאכוף.

הגבלת חבות

החומרים והמוצרים באתר זה מסופקים כפי שהם ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת מכל סוג שהוא, לרבות אחריות לסחירות, אי הפרה של רכוש אינטלקטואלי או התאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה סנדלי גיבורים ו/או נושאי המשרה ו/או סוכניה יהיו אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזק בעקבות אובדן רווחים, הפרעה עסקית, אובדן מידע, פציעה או מוות) הנובעים משימוש בחומרים ו/או במוצרים, גם אם סנדלי גיבורים קיבלה הודעה על אפשרות לאובדן או נזקים כאלו.

 

bottom of page